FINANCIACIÓ

Una inversió a llarg termini

Té un projecte de construcció d'una instal·lació esportiva, i no vol descapitalitzar la seva empresa?

Ha pensat en finançar el seu projecte amb un leasing?

Com funciona el leasing?

Li proposem i gestionem el finançament del nostre servei de construcció e instal·lació esportiva a través de la companyia de leasing, vostè podrà amortitzar mensualment per un període determinat el seu nou projecte. Al final del contracte de leasing, vostè passarà a ser propietari de la totalitat de la seva instal·lació esportiva al preu fixat prèviament liquidant l'import residual (última quota).

OKIBA SPORT LI ASSESSORA

Designed by Jcomp / Freepik

Quins són els avantatges?

  • Disposi de la seva tresoreria: vostè pot reinvertir el capital del seu negoci al compte d’explotació i no descapitalitzar-se.
  • Facilitat de finançament: menys garanties li seran demanades per començar amb el seu projecte comparat amb el que demanen els bancs.
  • Flexibilitat : les seves mensualitats s'adapten segons la rendibilitat de la seva explotació, dels (lloguers lineals, progressius o decreixents).Terminis mensuals, trimestrals, semestrals o anuals
  • Sistema de contribucions optimitzat: el leasing no té impacte sobre el seu balanç i els seus ràtios. Els lloguers de leasing són deduïbles al 100 % com a despesa directa!