Material

La garantia d’un material de qualitat

On es troba la diferència de cada pista de pàdel que construïm? A cadascuna de les peces que les constitueixen.

  • Cada màstil de suport és d'acer de qualitat S-235 JR, galvanitzat en calent i termo-lacat de 6 metres d'alçada i de secció de perfil 100x60x3mm. Són fixats directament sobre l'estructura metàl·lica de la tanca. Els projectors són estancs per a l'exterior i es subjecten a l’escaire que incorpora el masteler (2 unitats fixades en el cim de cada masteler).El tipus d'il·luminació pot variar segons les prestacions que es desitgin aconseguir (mes o menys luxes segons si són pistes de competició) i l'eficiència dels focus (poden ser LED, de halogenur metàl·lic etc).

  • Marcs mallats electro-soldats de 1x2m col·locats per sobre del fons de pistes envidrades. Tots els marcs mallats contenen un sistema de protecció de les puntes i un anti-lesions. Totes les malles són d'acer electro-soldades. Dimensió de la malla: 50x50x4mm.

  • Les parts corresponents són realitzades de vidre surat i temperat amb totes les vores polides, de 10-12mm d'espessor depenent del client. Una vegada col·locades queden perfectament ajustades amb l'estructura metàl·lica per a una planimetria final perfecta. Cada peça té 4 o 6 trepants avellanats i polits per permetre la seva fixació amb cargols d'acer inoxidable. A totes les unions de vidre amb metall s'inclou un element separador per evitar trencaments i absorbir moviments, impactes i dilatacions. Tots els cargols porta cons de PVC separadors amb el vidre i hi ha juntes de neoprè a la unió del vidre amb els marcs metàl·lics.

  • Tots els pilars compten amb un reforç en la seva base per dotar-los de major resistència. Es tracta de cartel·les triangulars arrodonides de 50cm d'alt i 15 cm de base.
     
  • Les plaques de fixació del sistema de manteniment de la xarxa són d'acer de qualitat S-235 JR, galvanitzades en calent i termo-lacades. El conjunt dels cargols és d'acer inoxidable A2 mínim.
  • Gespa sintètica monofilament o fibril·lat en fibres 100 % polipropilè tractades anti UV, d'una alçada entre 10-15 mm i 3 eleccions possibles de color. Tots els productes sintètics innovadors del nostre soci FieldTurf van ser sotmesos a uns rigorosos controls de qualitat i van superar els sistemes competidors i compleixen les mes estrictes normatives vigents. La col·locació de la gespa es realitzada per el nostre personal seguint les prescripcions del fabricant. L'encolat es limita a les juntes (cola poliuretà de 2 components) amples amb bandes d'unió.