FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ

Procés de fabricació

Els nostres processos de fabricació són òptims per a la protecció de la globalitat del material contra la corrosió i assegurar la durabilitat de la seva pista de pàdel.

La solidesa d'una pista és principalment garantida per la seva estructura metàl·lica, les etapes de fabricació són:

 • Aquest procés inclou la preparació i tall del material en barres o malles i el seu posterior acoblament mitjançant la realització de les soldadures. Es realitza també el poliment de les peces per a preparar-les per al següent tractament.

 • Procés de neteja superficial de les peces que consisteix a eliminar capes eventuals de matèria que quedava sobre la superfície metàl·lica mitjançant tractament químic. El fluxat està realitzat per una solució aquosa de clorur de zinc i de clorur d'amoni portada a 60°C. Aquest procés permet evitar que l'acer es re-oxidi durant el temps previ a l'entrada al bany de zinc i afavoreix la reacció metal·lúrgica ferro / zinc al moment de la immersió de la peça en el bany de zinc dotant a la galvanització final d'una millor adherència a la superfície.

 • La galvanització en calent consisteix a revestir i combinar acer amb zinc submergint les peces en un bany de zinc en fusió a 450 °C. El nou revestiment de zinc es combina químicament a l'acer de base. Quan es retira l'acer del bany de zinc, ja s'han format en la seva superfície diverses capes d'aliatges zinc-ferro. Aquests compostos inter-metàl·lics confereixen al revestiment una adherència perfecta i una resistència excepcional als xocs i a l'abrasió. Un avantatge addicional important és que les parts inaccessibles de la peça (buits) queden també protegides contra la corrosió. El tractament està conforme amb la norma ISO 1461.

 • Previ a l'aplicació de qualsevol tractament, realitzem l'eliminació de greixos, olis així com la preparació de les superfícies, deixant aquestes llistes per pintar, per aconseguir una millor adherència.
  Efectuem el pintat electrostàtic en pols, adequat per a un acabat uniforme de gran duresa i resistència i finalitzem el procés introduint en el forn les peces, a la temperatura i temps concrets on polimeritzen, quedant la superfície llisa i uniforme amb la millor qualitat.

La galvanització en calent al mullat, és una tècnica de la indústria de la metal·lúrgia que s'utilitza per protegir contra la corrosió una peça d'acer amb l'ajuda de zinc. Aquest procediment dóna al revestiment protector més adherència, impermeabilitat i resistència mecànica.

7 raons per galvanitzar!

1 - Una durada molt llarga
Un revestiment de 100 microones, pot tenir una durada de 12 a 25 anys en un ambient extremadament corrosiu.

2 - Lliure Manteniment.
Els revestiments galvanitzats no requereixen manteniment.

3 - Estalvi
A la llarga a causa del nul manteniment, li surt més econòmic que pintar. 

4 – Fiable
La galvanització en calent és un procediment controlat i determinat per la Normes ASTM A123 i ASTM A153.

5 - Resistent
El recobriment galvanitzat és molt resistent als cops i rascades, ja que el zinc s'uneix amb el metall de base.

6 - No depèn del clima
Les estructures galvanitzades poden estar instal·lades independentment de les condicions meteorològiques.

7 – Ecològic
El zinc del recobriment és 100 % natural i respectuós del medi ambient.

Procés d’instal·lació

El nostre equip d'enginyers es desplaça al terreny on volen construir la seva pista de pàdel per analitzar prèviament la viabilitat del seu projecte.

 • Els factors estudiats són:

  Els nivells de controls de base
  Les mesures generals
  La neteja i els treballs d’excavació necessaris per a la construcció
  L’accés dels materials i de les màquines per a la fase de construcció
  Les connexions d’aigua i d’electricitat són també estudiades

  Sol·liciti un pressupost gratuït per al seu estudi de viabilitat.
 • El primer pas consisteix en el desbrossament, neteja, delimitació i senyalització de la zona d’obres, així com de les zones d’apilament de materials i residus.

  Preparació del terreny existent, realitzant l’excavació del terreny o desmuntant les pistes i/o soleres d’instal·lacions existents.

  Tots els residus retirats són transportats a gestors de residus autoritzats.

  Una vegada oberta l’excavació dels cèrcols perimetrals es procedeix al repàs, anivellació i compactació de les terres.

 • Realització del muret perimetral de formigó armat necessari per a la sustentació de l'estructura metàl·lica que conforma la pista de pàdel, així com l’emmacat de pedra de la sub-base i la formació de la llosa de formigó porós amb les seves corresponents juntes de dilatació.

  Aquesta llosa permet la filtració d'aigua al terreny i el seu ràpid drenatge, i ha de vigilar-se especialment la seva planimetria.

  Es deixen previstos els drenatges i passos d'instal·lacions necessaris per a la instal·lació elèctrica.

  Tots aquests treballs es realitzen amb materials totalment homologats i reglamentaris.

   

 • Instal·lació de la caixa de la pista amb una estructura metàl·lica perimetral composta per pilars de tub estructural i marcs de malla electro-soldada.

  Instal·lació de pals amb creuetes per suportar les lluminàries, les portes i els pals per a la xarxa amb carraca oculta.

  Tot el material metàl·lic utilitzat està garantit més de deu anys front la corrosió gràcies al seu tractament previ de galvanització en calent i pintura de epoxi.

  Instal·lació dels vidres temperats de tancament (de 12mm) amb cargols d'acer inoxidable, bandes de neoprè, cons i taps de PVC.

  Instal·lació i regulació reglamentària de la xarxa.

   La il·luminació de la pista pot realitzar-se amb focus LED o d’halogenur en cas de sol·licitar-ho el client, en funció dels requisits sol·licitats.

   

 • A la finalització de la instal·lació es fa lliurament a la propietat de les fitxes tècniques, i certificats de qualitat e instal·lació així com de les recomanacions de manteniment.